اخبار فناوری » جمع‌بندی روز: پنج شنبه، 15 فروردین 1398